REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOMUS.PL Z DNIA 15.05.2018 R.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Biomus dostępny pod adresem internetowym https://www.sklep.biomus.eu prowadzony jest przez firme Biomus sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Chemicznej 7, 20-329 Lublin, numer NIP 9462649082, zwany dalej Sprzedawcą.

1.2. Zamówienia w sklepie internetowym biomus.pl można składać przez 365/366 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wyjątkiem są:

1.2.1. Okresy wynikające z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Sprzedawca lub Klient,

1.2.2. Okresy awarii, będące skutkiem działań/zaniechań podmiotów osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),

1.2.3. Okresy niezbędnej konserwacji Systemu Teleinformatycznego Sprzedawcy.

1.3. Niniejszy Regulamin odnosi się do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego biomus.pl. Ustala on zasady nabywania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

1.4. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w Regulaminie sklepu internetowego biomus.pl. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności firmie obsługującej Elektroniczne Płatności, firmie świadczącej Usługę Transportową oraz serwisom e-commerce, tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji Zamówienia. Nie dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca uzyska osobną zgodę na przekazanie danych osobowych – w takiej sytuacji dane takie mogą zostać przekazane zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w osobnej zgodzie na przekazanie danych osobowych.

1.5. Administrując danymi osobowymi, Sprzedawca działa w zgodzie z przepisami prawa polskiego. Sprzedawca jest zarejestrowany w bazie danych Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

1.6. Definicje:

1.6.1. Elektroniczne Płatności: system płatności on-line, umożliwiający dokonanie natychmiastowej zapłaty za zamówione Produkty.

1.6.2. Dzień Kalendarzowy: jeden dzień od poniedziałku do niedzieli.

1.6.3. Dzień Roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.4. Formularz Rejestracji: formularz, który umożliwia założenie Konta Klienta w sklepie internetowym biomus.pl.

1.6.5. Formularz Zamówienia: formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności.

1.6.6. Karty Produktów: opisy i zdjęcia Produktów dostępnych w sklepie internetowym biomus.pl.

1.6.7. Klient:

1.6.7.1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

1.6.7.2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.8. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zdefiniowanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym biomus.pl. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swojego hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła do Konta przez Klienta osobom trzecim.

1.6.9. Newsletter: cykliczna usługa zawierająca treści informacyjne, handlowe oraz marketingowe, która jest świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą Klientów.

1.6.10. Oddział: stacjonarny magazyn Sprzedawcy, w którym magazynowane są Produkty.

1.6.11. Produkt: rzecz dostępna w sklepie internetowym biomus.pl będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

1.6.12. Regulamin: niniejszy zbiór zasad, regulujących funkcjonowanie sklepu internetowego biomus.pl.

1.6.13. System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne. Za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Sprzedawca przyjmuje Zamówienia od Klientów.

1.6.14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

1.6.15. Umowa Sprzedaży: zawierana albo zawarta umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego biomus.pl.

1.6.16. Usługa Transportowa: odpłatne dostarczenie zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres w Formularzu Zamówienia. Usługa Transportowa jest świadczona przez zewnętrzną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

1.6.17. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, które jest składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE, JAKIE ŚWIADCZY SPRZEDAWCA

2.1. W sklepie internetowym biomus.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Karty Produktów oraz Newsletter.

2.1.1. Konto: Klient chcący skorzystać z tej usługi musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.1.1. Wypełnić Formularz Rejestracji,

2.1.1.2. Kliknąć przycisk „Zarejestruj się”,

2.1.1.3. Potwierdzić zamiar utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2.1.2. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Konto nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Sprzedawcy: Biomus sp. z o.o. ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin.

2.1.3. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym biomus.pl. Aby złożyć Zamówienie Klient musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.3.1. Dodać do elektronicznego koszyka Produkty i określić ich ilości,

2.1.3.2. Podać dane osobowe/firmowe i dane teleadresowe do wysyłki,

2.1.3.3. Zatwierdzić poprawność Formularza Zamówienia.

2.1.4. Klient jest zobligowany do podania następujących danych w Formularzu Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci będący przedsiębiorcami zobligowani są do podania numeru NIP swojej firmy.

2.1.5. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Formularz Zamówienia nieodpłatnie. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia lub zaniechania składania Zamówienia przez Klienta.

2.1.6. Karta Produktu to usługa elektroniczna, udostępniana Klientowi nieodpłatnie i przez czas nieokreślony w celu zapoznania się z opisami, zdjęciami i specyfikacją techniczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

2.1.7. Newsletter: aby skorzystać z tej usługi, Klient musi podać adres swojej poczty elektronicznej w polu „Newsletter” widocznym na stronie sklepu internetowego biomus.pl lub zaznaczyć odpowiedniego checkboxa w momencie wypełniania Formularza Zamówienia. Po podaniu adresu poczty elektronicznej Klient zostaje dodany do listy subskrybentów Newslettera.

2.1.8. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez ponowne podanie w polu „Newsletter” widocznego na stronie sklepu internetowego biomus.pl adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku „Wypisz się”.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

2.2.1. Komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

2.2.2. Dostęp do poczty elektronicznej,

2.2.3. Przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę plików Cookies oraz Javascript,

2.2.4. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

2.2.5. Klient jest zobligowany do korzystania ze sklepu internetowego biomus.pl w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kierując się dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

3.1. Sprzedawca w sklepie internetowym biomus.pl prezentuje ceny netto i ceny brutto z podatkiem VAT wyrażone w polskich złotych PLN.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania różnych cen dla tych samych Produktów.

3.3. Oferta na produkty oznakowane "ceną specjalną" zachowuje swoją ważność tylko w sklepie internetowym https://www.sklep.biomus.eu.

3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom rabatów i bonów towarowych w postaci procentowych i/lub wartościowych upustów: rabat liczony jest od ceny jednostkowej netto towaru, Bon obniża wartość kwoty do zapłaty. Upusty nie dotyczą palet i usługi transportowej. Upusty mają charakter jednorazowy i nie przysługują Klientowi ponownie w przypadku odstąpienia od umowy.

3.5. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty oferowane w sklepie internetowym biomus.pl są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie Produktu zaznaczono wyraźnie inaczej – dotyczy to zwłaszcza Produktów przecenionych pochodzących z rezerw magazynowych lub

końcówek serii. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mają wszelkie wymagane prawem polskim atesty i certyfikaty.

3.6. Przecenione towary, o których mowa w punkcie 3.5., Klient będący konsumentem ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni na mocy odstąpienia od umowy. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy przedsiębiorców.

3.7. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby opisy i zdjęcia Produktów umieszczone w sklepie internetowym biomus.pl były maksymalnie dokładne i zgodne z rzeczywistością. Jednak Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne opisy i zdjęcia dostarczone mu przez współpracujących z nim Dostawców.

3.8. Waga podana w kartach produktów ma charakter orientacyjny. Ze względów logistycznych (do celów kalkulacji ceny transportu), część produktów może mieć podaną inną wagę, niż ta, która jest rzeczywistą wagą produktu.

3.9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych związanych ze sprzedażą Produktów.

3.11. Sprzedawca, w zależności od ilości oraz rodzajów zamawianych Produktów może dodawać w sposób automatyczny do Formularza Zamówienia płatności za opakowanie, w szczególności za palety, na których umieszczane są Produkty. Sprzedawca stosuje palety bezzwrotne, chyba że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.12. Palety zwrotne Klient ma prawo zwrócić w dowolnym Oddziale Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko takich palet, które nie są uszkodzone. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt palety zwrotnej, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Sprzedawcę.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje według schematu opisanego poniżej, w kolejnych podpunktach.

4.2. O cenie Produktu, który jest przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym biomus.pl przebiega według poniższego schematu:

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia i jego opłaceniu metodą Elektronicznych Płatności,

4.3.2. Po opłaceniu Zamówienia metodą Elektronicznych Płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzone wiadomością e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres, który Klient podał w momencie składania Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.4. Wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie odbioru osobistego Produktów zakupionych przez Kupującego lub w momencie odbioru Produktów od kierowcy firmy kurierskiej potwierdzonej podpisem Klienta na liście przewozowym i dokumencie WZ.

4.5. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo do anulacji Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi na konto bankowe wszelkie środki pieniężne, jakie zostały wpłacone przez Klienta. O anulacji zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie.

4.6. Dowodem wykonania Umowy Sprzedaży jest faktura VAT. Klient oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy zamiast paragonu fiskalnego.

5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi Elektroniczne Płatności z tytułu płatności za złożone Zamówienie.

5.2. Klient dokonuje płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

5.3. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest dokonanie Elektronicznej Płatności za zamówione Produkty i – jeśli została ona wybrana – za Usługę Transportową.

6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

6.1. Dostawy realizowane są bezpośrednio od Sprzedawcy. Sprzedawca nie realizuje dostaw z magazynów innych, niż jego.

6.2. Klient ma możliwość wybrania następujących metod dostawy Produktów:

6.2.1. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę.

6.2.2. Dostawa przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej.

6.3. Przy odbiorze osobistym, Sprzedawca ma prawo skontrolować tożsamość osoby odbierającej Zamówienie:

6.3.1. Wylegitymować ją w oparciu o dowód tożsamości,

6.3.2. Poprosić o podanie numeru zamówienia,

6.3.3. Poprosić o podanie kwoty zamówienia.

6.4. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości osoby chcącej odebrać Zamówienie, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie Zamówienia.

6.5. Dostawa Zamówienia przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.6. Koszt Usługi Transportowej jest podawany automatycznie w momencie dodania Produktu do elektronicznego koszyka zamówień. Koszt ten jest wyliczany indywidualnie dla każdego Produktu, ilości zamawianego towaru oraz odległości transportowej. Cennik Usługi Transportowej jest dostępny na stronie sklepu internetowego biomus.pl.

6.7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Oddziale jest bezpłatny.

6.8. Zamówienia obsługiwane są wedle podziału doby na dwie części:

6.8.1. Zamówienia złożone w godzinach 00:00 – 12:00 obsługiwane są tego samego dnia roboczego,

6.8.2. Zamówienia złożone w godzinach 12:01 – 23:59 obsługiwane są następnego dnia roboczego.

6.9. Odbioru osobistego towaru można dokonać w godzinach 07:00 – 20:00 w dni robocze oraz 07:00 – 15:00 w soboty po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę.

6.10. Sprzedawca dokonuje załadunku zamówień na samochód firmy kurierskiej w dni robocze. Czas załadunku może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju załadunków.

6.11. Deklarowany czas dostawy przy skorzystaniu z Odpłatnej Usługi Transportowej wynosi 48 godzin w dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia deklarowanego czasu dostawy.

6.12. Odpłatna Usługa Transportowa gwarantuje dostawę:

6.12.1. Paczek do lokalu Klienta wskazanego w Formularzu Zamówienia,

6.12.2. Palet i produktów gabarytowych pod budynek wskazany w Formularzu Zamówienia, pod warunkiem, że dojazd do posesji umożliwia bezpieczny wjazd samochodu ciężarowego. W przypadku kiedy dojazd do posesji nie umożliwia bezpiecznego wjazdu samochodu ciężarowego, kierowca w porozumieniu z Klientem rozładowuje towar tam, gdzie jest to możliwe i bezpieczne. W przypadku kiedy kierowca nie dojdzie do porozumienia z Klientem w kwestii bezpiecznego rozładunku towaru, towar jest zwracany do Sprzedawcy, a Klientowi zwracana jest kwota zamówienia pomniejszona o koszt Odpłatnej Usługi Transportowej.

6.13. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązuje się odebrać przesyłkę przed końcem dnia roboczego, tj. do godziny 16:00, w dniu dostawy. Klient zobowiązuje się do odbierania telefonów od firmy świadczącej odpłatną Usługę Transportową, co umożliwi dokładne ustalenie godziny odbioru przesyłki. Nie podjęcie przesyłki w godzinach wyznaczonych przez firmę świadczącą odpłatną Usługę Transportową będzie skutkowało dodatkowym kosztem ponownego dostarczenia w wysokości 40% kosztu Usługi Transportowej, nie mniej niż 40 zł netto – kwota ta jest uiszczana bezpośrednio u kuriera w momencie odbioru przesyłki. Próba ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta podejmowana jest jeden raz.

6.14. Całkowita rezygnacja z odbioru przesyłki na podstawie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub nie podjęcie przesyłki od firmy kurierskiej według zasad opisanych w punkcie 6.13., stanowi dodatkowe obciążenie Klienta kosztem Usługi Transportowej z zastrzeżeniem warunków opisanych w punkcie 8.1. niniejszego Regulaminu. W tej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona kwota Zamówienia przelewem bankowym na konto Klienta pomniejszona o koszt Usługi Transportowej.

6.15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Klient w przeciągu 14 dni kalendarzowych nie odbierze Produktów – w przypadku odbioru osobistego. W tej sytuacji Sprzedający Zwróci Klientowi kwotę zamówienia przelewem bankowym.

6.16. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej nie ma możliwości zmiany adresu dostawy po złożeniu Zamówienia.

6.17. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy kurierskiej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia towaru na liście przewozowym.

7. REKLAMACJE I KOREKTY FAKTUR

7.1. Wszelkie reklamacje, które dotyczą Produktów i Usługi Transportowej powinny zostać wysłane na adres Sprzedawcy. Wzór pisma reklamacyjnego dostępne są na stronie sklepu internetowego biomus.pl.

7.2. Reklamacja powinna zawierać:

7.2.1. Imię oraz nazwisko lub nazwę firmy i jej numer NIP oraz adres zamieszkania albo siedziby,

7.2.2. Telefon kontaktowy,

7.2.3. Opis reklamowanego Produktu lub Usługi Transportowej,

7.2.4. Dołączony dowód zakupu Produktu,

7.2.5. Dołączony protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności spisany w obecności kierowcy firmy kurierskiej,

7.2.6. Datę sporządzenia reklamacji,

7.2.7. Własnoręczny podpis pisma reklamacyjnego.

7.3. Sprzedający nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

7.4. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od daty wydania towaru.

7.5. Gdy sprzedaż miała miejsce po 24.12.2014 r. Klient ma prawo żądać rozpatrzenia reklamacji w dowolny z powyższych sposobów z tym że:

7.5.1. Gdy towar jest reklamowany pierwszy raz Sprzedający może zaproponować kupującemu wymianę lub naprawę gdy jest to tańsza opcja,

7.5.2. Gdy jest to kolejna reklamacja dotycząca tej samej wady na ten sam towar, Sprzedający nie może odmówić Klientowi prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, 7.5.3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić tylko w sytuacji stwierdzenia wady

istotnej.

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Konsumentowi odstępującemu od umowy, należy się zarówno zwrot ceny towaru, jak również koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres: Biomus sp. z o.o. z Chemiczna 7, 20-329 Lublin lub e-mailowo na adres: biomus@wp.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych.

8.2. Sprzedający informuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w momencie złożenia Zamówienia przez konsumenta. Informacje te są zawarte w wiadomości e-mailowej wysyłanej do konsumenta automatycznie po złożeniu Zamówienia.

8.3. Bieg terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta w momencie odbioru osobistego w Oddziale Sprzedawcy lub od momentu przyjęcia przesyłki od kierowcy firmy kurierskiej.

8.4. Konsument, który odstąpił od umowy, powinien zwrócić zakupione Produkty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o: wartość bonu (w przypadku jeśli bon został przyznany) oraz koszty odpłatnej Usługi Transportowej. Sprzedawca, za zgodą konsumenta, może dokonać zwrotu płatności na Voucher. Konsument ma prawo wykorzystać Voucher w Oddziale Sprzedawcy.

8.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy.

8.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) Klientom, którzy nie są konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zabrania się kopiowania oraz modyfikowania opisów i zdjęć produktów, ani elementów grafiki dostępnej na stronie sklepu internetowego biomus.pl bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

9.2. Opisy, grafiki i zdjęcia użyte w sklepie mogą być własnością osób trzecich. Sprzedawcy przysługuje prawo do wykorzystania tych elementów na podstawie umów odrębnych z ich właścicielami.

9.3. Wszystkie rozwiązania programistyczne, w tym kod oprogramowania sklepu napisany pod indywidualne wymagania Sprzedawcy jest chroniony prawem autorskim.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty handlowej w sklepie internetowym biomus.pl. Oprócz tego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego modyfikowania oprogramowania sklepu internetowego, w szczególności do tworzenia i/lub usuwania jego funkcjonalności.

9.5. Podstrony sklepu internetowego biomus.pl mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedawcy.

9.6. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy biomus.pl są spisywane w języku polskim.

9.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sklepu internetowego biomus.pl.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Rejestracja

Rejestracja nowego konta